Платформа за регистрация на оператори на БЛС

Регистрацията на оператор на БЛС е задължителна, ако лице възнамерява да извършва полети с БЛС (освен предвидените изключения, видни на https://drones.caa.bg/bg/nashata-usluga). 
Регистрацията на оператор на БЛС се извършва от Вход. Указания за регистрацията могат да бъдат намерени в подменю Инструкции 
Регистрацията на оператор на БЛС е административна процедура. Самата регистрация не дава права за полети. За да се извършват полети с БЛС следва да се спазват изисквания на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947, като например обучение на персонал, разработване на експлоатационни процедури и кандидатстване за разрешение, когато е необходимо.
Информацията, която се въвежда при регистрацията на оператор на БЛС, се изисква съгласно чл. 14 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947, както и за еднозначното идентифициране на лицето. 
ГД ГВА е администратор на лични данни и Вашите данни се обработват, за да отговарят на изискванията на чл. 14 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947. Данните ще бъдат обработвани за целите на прилагането, управлението и надзорните дейности в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947.
Във връзка със задължението за споделяне и обмен на данните Вашите данни могат да бъдат предоставени на правоприлагащите органи (по-специално: МВР, ДАНС, и др.), Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и компетентните органи, посочени в чл. 74 от Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 година относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване.