Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" е регулаторният орган в Република България, който отговаря за надзора и контрола в областта на гражданското въздухоплаване, включително и за безпилотните въздухоплавателни системи (БЛС).