design
  • dmincheva
  • 14-Jul-2024

За експлоатация в специфична категория се изисква операторът на БЛС да притежава разрешение за експлоатация, издадено от ГД ГВА, освен ако експлоатацията не е съгласно публикуван основен сценарий. Това разрешение се издава на базата на извършена от оператора на БЛС оценка на експлоатационния риск съгласно чл. 11 от Регламент (ЕС) 2019/947. Приемливо средство за извършване оценката на риска е методологията SORA – Оценка на риска при специфична експлоатация, публикувана като AMC към чл. 11.

Методологията SORA обединява анализите на наземния и въздушния риск в рамките на определено ниво на осигуряване и интегритет (SAIL). SAIL се реализира под формата на цифра от I до VI, което от своя страна води до идентифициране на целите за експлоатационна безопасност (OSO), които трябва да бъдат изпълнени с определено ниво на стабилност (т.е. интегритет и осигуряване). Целите стават по-изискващи с увеличаване на SAIL.

Според SORA проверката на проектирането на БЛС зависи от нивото на риск, присъщ на операцията.

В случаите на операции с БЛС в SAIL V и VI, т.е. операции с висок риск, свързаните с проектирането OSO имат високо ниво на устойчивост, което изисква БЛС да бъдат сертифицирани от Агенцията по авиационна безопасност на ЕС (ААБЕС). БЛС следва да имат типов сертификат или ограничен типов сертификат издаден от ААБЕС съгласно Част 21 от Регламент (ЕС) 748/2012.

В случаите на операции с БЛС в SAIL III и IV, т.е. операции със среден риск, ще бъде приложен по-пропорционален подход, водещ до „Доклад за проверка на проектирането“. Производителят на БЛС или операторът на БЛС трябва да кандидатства пред ААБЕС за проверка на проектирането. В случай че заявителят е демонстрирал задоволително съответствие с определен набор от технически спецификации на проекта, ААБЕС ще издаде „Доклад за проверка на проектирането“.

В случаите на операции с БЛС в SAIL I и II, т.е. операции с нисък риск, компетентният орган в лицето на ГД ГВА ще приема декларация от оператора на БЛС и/или производителя на БЛС, относно проектирането на БЛС. По принцип, при операциите с БЛС, извършвани над населени райони или в близост до райони с по-висок въздушен риск, следва да бъде извършена проверка на проектирането от ААБЕС.