Съгласно изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947 операторите на БЛС се задължават да се регистрират:

а) когато извършват експлоатация в „неограничената“ категория с което и да било от следните безпилотни въздухоплавателни средства:

- с MTOM от 250 g или повече или което в случай на удар може да предаде на човек кинетична енергия, по-голяма от 80 джаула;

- което е оборудвано със сензор, който може да улавя лични данни, освен ако не отговаря на изискванията на Директива 2009/48/ЕО.

б) когато извършват експлоатация в рамките на „специфичната“ категория с безпилотно въздухоплавателно средство с каквато и да било маса.

Операторите на БЛС се регистрират в държавата членка, където е тяхното местопребиваване - за физически лица, или където е тяхното основно място на стопанска дейност - за юридически лица, и гарантират, че тяхната регистрационна информация е точна. Оператор на БЛС не може да бъде регистриран в повече от една държава членка едновременно.

След регистрацията се издава уникален цифров регистрационен номер за оператора на БЛС. Уникалният регистрационен номер на оператор на БЛС, издаден от платформата, се състои от общо 16 буквено-цифрови знака, напр. BGRpxs4wvrvpbp63-duz, подредени както следва:

1) първите 3 буквено-цифрови знака (само главни букви) означават кода на държавата членка на регистрация;

2) последвани от 13 буквено-цифрови знака (само малки букви); и

3) 3 допълнителни буквено-цифрови знака (само малки букви), наречени „секретни цифри“ генерирани на случаен принцип.

Oператорът на БЛС поставят своя регистрационен знак без секретните цифри върху всяко безпилотно въздухоплавателно средство, което отговаря на условията, посочени по-горе. Може да се използва и QR код за уникалния регистрационен номер. Повече информация за маркирането може да се намери в Инструкции